زندگی کردن یعتی برقراری ارتباط! سلول های ما به وسیله هورمون ها و نورون های عصبی باهم ارتباط دارند. حشرات و دیگر جانوران از طریق مواد شیمیایی، حرکت و صدا با هم در ارتباطند. انسان ها از همه اینها به اضافه کلمات برای ایجاد ارتباط استفاده می کنند. تکلم سیستم منحصر به فردی است و فرد از نمادها برای اشاره به اشیا یا عقاید خود بهره می برد. زندگی روزانه ما آکنده از روابطی است که یکی پس از دیگری تجربه می کنیم. از طریق ارتباط یکدیگر را می شناسیم، یاد می گیریم و دوست داشته باشیم، بر هم تاثیر بگذاریم، به هم اعتماد کنیم، خود و دیگران را بشناسیم و به آنها کمک کنیم ما را بشناسند.

ارتباط چیست؟

ماهیت اجتماعی ما ایجاب می کند در جستجوی رابطه با دیگران باشیم. برخی نیازهای ما فقط در ارتباط با دیگران ارضا می شود. ما دوست داریم آنچه را که می دانیم دیگری هم بداند، به ارزش هایمان احترام بگذارد، احساس کند آنچه احساس می کنیم و تصمیم گیری کند آنگونه که ما تصمیم می گیریم.

از طریق حواس بینایی، شنوایی، لامسه و بویایی احساس، شناخت و انتظارات افراد به یکدیگر منتقل می شود. ارتباط بین فردی یعنی هرگونه رفتار کلامی و غیر کلامی که فرد دیگر درک می کند. ارتباط فقط از طریق کلمات نیست، رفتارها هم با انتقال پیام نوعی ارتباط هستند. ارتباط بین فردی معمولا اینگونه تعریف می شود: "پیامی از سوی فردی به یک یا چند گیرنده، با هدف تغییر رفتار گیرنده می رسد." فرد الف پیام می فرستد: "چطوری؟" تا پاسخ بشنود: "خوب." معلم با تکان دادن سر به دانش آموز می فهماند که بلند شود و به سوالش پاسخ دهد.

ارتباط به این معنا نیست که طی مراحل متوالی یک نفر پس از فکر کردن به یک پیام آن را بفرستد و دیگری آن را دریافت و پیام متقابل را ارسال کند. ارتباط متداول بین افراد فرآیندی است که طرفین همزمان پیام ها را دریافت، تفسیر و ارسال می کنند و آغاز و پایان آن نامشخص است. شکل زیر الگوی فرآیند ارتباط بین دو نفر را نشان می دهد.

 

در این الگو رابط به کسی گفته می شود که فرستنده است و کسی که پیام برای او ارسال می شود، گیرنده نام دارد. پیام هر نوع نماد کلامی یا غیر کلامی است که یکی به دیگری می فرستد. کانال وسیله نقلیه انتقال پیام است. امواج صدا یا نور منعکس شده از کلمات یک کتاب، نمونه ای از کانال هستند. چون ارتباط یک فرآیند است، پیام های فرستنده و گیرنده غالبا همزمان فرستاده می شود. ما همزمان با حرف زدن به پاسخ های غیر کلامی گیرنده توجه می کنیم.

ارتباط بین دو نفر شامل هفت عنصر اصلی است:

  1. هدف، نظرات احساسات شنونده و تصمیم گیری او برای بروز رفتار، به ارسال پیامی منجر می شود که محتوای خاصی دارد.
  2. رمز گذاری پیام توسط فرستنده (عقاید، احساسات و هدف به شکل پیامی مناسب برای ارسال، برگردان می شود).
  3. فرستادن پیام به گیرنده.
  4. کانالی که از طریق آن پیام منتقل می شود.
  5. رمزگشایی پیام به وسیله گیرنده (تفسیر پیام). تفسیر گیرنده به میزان درک او از محتوای پیام و هدف فرستنده بستگی دارد.
  6. پاسخ درونی گیرنده به تفسیر پیام.
  7. اختلال در مراحل بالا. اختلال شامل هر عنصری است که در فرآیند ارتباط دخالت کند. اختلال در فرستنده عبارتند از: نگرش ها، پیش داروری ها، چهارچوب استباط فرستنده، تناسب زبان یا هر حالتی از پیام. اختلال در گیرنده شامل نگرش، زمینه های قبلی و تجاربی است که بر رمزگشایی تاثیر می گذارد. اختلال کانال ممکن است یکی از موارد  زیر باشد: 1.صداهای محیطی مثل رفت و آمد ماشین ها، 2.مشکلات کلامی مثل لکنت زبان، 3. عوامل پرت کننده حواس مثل حرکات چهره گیرنده یا شنوده. موفقیت در ارتباط یعنی غلبه بر عوامل اختلال زا یا مهار کردن آنها.

ادامه دارد...

 

منبع: کتاب به سوی دیگران (انتشارات سایه سخن)

تاریخ و زمان فعلی

جمعه, ۲۰ می ۲۰۲۲
جمعه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
جمعه, ۱۸ شوال ۱۴۴۳

 

آیا نیاز به مشاوره

با متخصصان ما

دارید؟

logoo000o

 

کرج، چهار راه هفت تیر، مرکز تجاری اداری کیش، طبقه سوم شمالی، واحد 404

026-32222042

026-32284608

Telegram: @negahenoopsy

Instagram: negahenoopsy