photo_29xx.jpg

داشتن زندگی هدفمند به معنای آن نیست که کسی بشوید که نیستید، کاری بکنید که از آن لذت نمی برید یا مسئولیت همه آرمان های بزرگ دنیا را به عهده بگیرید، بلکه یعنی به خودتان برگردید، به خویشتن اصلیتان و از قابلیت درونتان آگاه شوید.
باید اجازه دهید خرد درونی شما را هدایت کند. با این کار از تغییراتی که شما را از هدفتان دور می کند اجتناب می کنید.
📖📖📖📖📖
جهت تهیه کتاب های انتشارات سایه سخن می توانید به مرکز مشاوره نگاه نو در کرج مراجعه کنی

تاریخ و زمان فعلی

جمعه, ۲۰ می ۲۰۲۲
جمعه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
جمعه, ۱۸ شوال ۱۴۴۳

 

آیا نیاز به مشاوره

با متخصصان ما

دارید؟

logoo000o