با چه بازی هایی می توان توجه و حافظه کودکان را بهبود بخشید؟

توجه به یک سری عملیات پیچیده ذهنی اطلاق می شود که شامل تمرکز کردن یا درگیر شدن نسبت به هدف، نگهداشتن یا تحمل کردن و گوش به زنگ بودن در یک زمان طولانی، رمزگردانی ویژگی های محرک و تغییر تمرکز از یک هدف به هدف دیگر است.

Attachment 4

بازی هایی برای افزایش دقت، توجه و تمرکز:

  1. مرحله اول: کودک به عروسک نگاه می کند  خصوصیات عروسک را یادداشت می کند. وقتی تمام شد سپس درمانگر عروسک را پنهان می کند و نقاشی عروسک را براساس نوشته های کودک، بر روی یک کاغذ می کشد. سپس  در مورد چیزهایی که کودک نوشته سوال می کنیم.
  2. مرحله دوم: مجددا همان عروسک را به کودک می دهیم و کودک مجدداً خصوصیات عروسک را می نویسد. مجدداً عروسک پنهان می شود و مجدداً نقاشی عروسک توسط درمانگر کشیده می شود. سپس دو نقاشی را جلوی کودک می گذاریم و می گویی کدام نقاشی بهتر است او می گوید نقاشی دوم و به او می گوییم چون در اینجا به عروسک بهتر نگاه کرده ای نقاشی ات بهتر شده و در ادامه به او میگوییم چون تو به فرض کتارب را خوب نگاه نمی کنی املا را بد می نویسی.

نکته: باید مطمئن شوید که کودک جهات ها را به خوبی بشناسد در غیر این صورت ابتدا جهت را به او آموزش می دهیم.

بازی هایی برای افزایش حافظه:

  1. ترتیب کارت ها مهم نیست.
  2. اگر کودک در بیان کردن کارت ها مشکل پیدا کرد می توانید به او سرنخ دهید.
  3. همیشه تمرین را از آخرین تمرینی که دفعه قبل توانسته انجام بدهد، شروع می کنیم. مثلا: اگر کودک 5 کارت را درست گفته روز بعد از 5 کارت شروع می کنیم و پیش میرویم.

تهیه این مطلب از خانم دکتر مژگان شوشتری

دکترای روانشناسی کودک و نوجوان

روانشناسی مرکز مشاوره نگاه ن کرج