گروه زوج درمانی با اجرای تمرین عملی کارت توانمندی ها
مدرس: خانم مهتا ترابی
کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت
۳۰ دی ماه ۱۳۹۷
مرکز مشاوره و روانشناسی نگاه نو کرج

xxxs.jpg000000.jpg

تاریخ و زمان فعلی

یکشنبه, ۲۴ اکتبر ۲۰۲۱
یکشنبه, ۰۲ آبان ۱۴۰۰
یکشنبه, ۱۷ ربیع الاول ۱۴۴۳

 

آیا نیاز به مشاوره

با متخصصان ما

دارید؟

logoo000o