کارگاه آموزش "مهارت های زندگی"

زیر نظر خانم مهتا ترابی

کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت

هجده اردیبهشت ماه 1397

مرکز مشاوره نگاه نو

IMG 2117

 

IMG 2118

تاریخ و زمان فعلی

شنبه, ۱۶ ژانویه ۲۰۲۱
شنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۹
شنبه, ۰۲ جمادی الثانی ۱۴۴۲

 

آیا نیاز به مشاوره

با متخصصان ما

دارید؟

logoo000o