گروه درمانی با رویکرد واقعیت درمانی

زیر نظر خانم فرزانه امینی فر

کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت

دارای مدرک تخصصی واقعیت درمانی و نظریه انتخاب

موسس مرکز مشاوره نگاه نو کرج

بیست هفتم خرداد ماه 1397

 IMG 2726

تاریخ و زمان فعلی

جمعه, ۲۰ می ۲۰۲۲
جمعه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
جمعه, ۱۸ شوال ۱۴۴۳

 

آیا نیاز به مشاوره

با متخصصان ما

دارید؟

logoo000o