گروه درمانی با رویکرد واقعیت درمانی

زیر نظر خانم فرزانه امینی فر

کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت

دارای مدرک تخصصی واقعیت درمانی و نظریه انتخاب

موسس مرکز مشاوره نگاه نو کرج

بیست هفتم خرداد ماه 1397

 IMG 2726

تاریخ و زمان فعلی

دوشنبه, ۱۹ آوریل ۲۰۲۱
دوشنبه, ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
دوشنبه, ۰۷ رمضان ۱۴۴۲

 

آیا نیاز به مشاوره

با متخصصان ما

دارید؟

logoo000o