کلاس آموزش سیاست های زنانه

زیر نظر خانم زهرا طباطبایی، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

بیست ششم تیر ماه 1397

مرکز مشاوره روانشناسی نگاه نو کرج

IMG 3576

تاریخ و زمان فعلی

چهارشنبه, ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱
چهارشنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۹
چهارشنبه, ۰۶ جمادی الثانی ۱۴۴۲

 

آیا نیاز به مشاوره

با متخصصان ما

دارید؟

logoo000o