کلاس آموزش روابط بین فردی با رویکرد تئوری انتخاب

و تمرین عملی ماشین رفتار

مدرس: خانم مهتا ترابی

کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت

تیرماه 1398

مرکز مشاوره و روانشناسی نگاه نو کرج