خانم دکتر مژگان شوشتری

کارشناس علوم تربیتی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی

کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص از دانشگاه اصفهان

دکترای روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص از دانشگاه اصفهان

عضو سازمان نظام روانشناسی

حوزه های فعالیت:

مشاوره در زمینه های کودک و خانواده

مدرس دانشگاه و برگزاری کارگاه های آموزشی روانشناسی

تدوین و نگارش مقاله های علمی و پژوهشی

سوابق کاری:

روانشناس مرکز مشاوره دانشگاه اصفهان سال 1390

روانشناس مرکز مشوره نگاه نو از مهر 90 تا کنون

روانشناس مرکز توانبخشی پارسیان به مدت 9 ماه

سابقه فعالیت روانشناسی در کلینیک شناخت و مطب دکتر کمرزرین

تاریخ و زمان فعلی

جمعه, ۲۰ می ۲۰۲۲
جمعه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
جمعه, ۱۸ شوال ۱۴۴۳

 

آیا نیاز به مشاوره

با متخصصان ما

دارید؟

logoo000o